Prime Minister Ata al-Ayyubi with Damascus University President Rida Said in 1936

Views: 9319